Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
266 Osas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Lazdukalna pagasts, Osa;
Piestiņas upītes krastā
Latgale
265 Mastarīgu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rugāju novads, Lazdukalna pagasts, Mastarīga;
Latgale
264 Kapūnes senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Lazdukalna pagasts, Aizupe;
pie Sarkangaliem
Latgale
263 Rijnieku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Kubulu pagasts, Pērkoni;
starp Rijniekiem un kapsētu, Pērkones ezera Z krastā
Latgale
262 Pērkones Zvirbuļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Kubulu pagasts, Pērkoni;
pie Zvirbuļiem
Latgale
261 Kara kapi - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Kubulu pagasts, Pērkoni;
Latgale
260 Krišjāņu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Krišjāņu pagasts, Krišjāņi;
centrā
Latgale
259 Sauciema senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts;
Sauciemā pie Dravām, Rikas upes labajā krastā
Latgale
258 Mistra kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts, Porskova;
Latgale
257 Dzilnaskalns - senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts;
pie Plešovas kapsētas
Latgale
256 Daņilovkas senkapi I,II Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts;
Daņilovkas silā pie Daņilovkas fermas
Latgale
255 Salas senkapi (Mēra kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Sola;
Latgale
254 Bonifacovas senkapi (Priežu saliņa) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Sola;
Latgale
253 Beļausku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts;
pie Beļausku fermas
Latgale
252 Vārenes kalns - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils;
pie Bērzpils vidusskolas
Latgale
251 Upesgala apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts;
Ičas vecupes labajā krastā, Upesgala līcī
Latgale
250 Ičas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts;
Ičas upes lejastecē
Latgale
249 Gribkovas viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Gribkova;
pie Berķeļiem
Latgale
248 Golvaru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Golvari;
pie kapsētas
Latgale
247 Domopoles senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Domopole;
Latgale
246 Berzīnes pilskalns (Starij Zamok) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts;
Bērzpils kapsētā
Latgale
245 Silakroga viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzkalnes pagasts, Silakrogs;
Latgale
244 Mežariju senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzkalnes pagasts;
pie Mežariju kapsētas
Latgale
243 Moziņku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzkalnes pagasts, Moziņki;
Latgale
242 Pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Balvu pagasts;
Pilskalnā pie Sarkaņiem
Latgale
241 Cepures kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Balvu pagasts;
Pilskalna kapos
Latgale
240 Lācupes viduslaiku kapsēta (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Balvu pagasts, Lācupe;
pie Biseniekiem
Latgale
239 Alotāju kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
Kārsavas - Baltinavas lielceļa labajā pusē
Latgale
238 Aizelkšņu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
pie Puncuļevas kapsētas
Latgale
237 Puncuļevas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
Latgale
236 Lukstenieku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
Latgale
235 Ķeišu senkapi (Kapu kalns, Bērzu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Baltinavas novads, Keiši;
Latgale
234 Spieķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
starp Spieķiem un Gailīšiem pie Spieķu ezera
Vidzeme
233 Zamanu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Zamaniem pie Vaidavas upes tilta
Vidzeme
231 Semeiku senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Semeikām
Vidzeme
230 Kalnmeijeru senkapi (Miroņkalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie Kalnmeijeriem un Niedrītēm
Vidzeme
229 Baltkauļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie bij. Baltkauļiem un bij. Ķikutiem
Vidzeme
228 Zeltiņu baznīcas kalns (Vecbaznīcas kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņos
Vidzeme
227 Medņu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
pie Pilskalniem (Medņiem) un Ceriņiem (Vidutiem)
Vidzeme
226 Vīksnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
pie bij. Lāčplēšiem (Vīksnām) pie Medņu pilskalna
Vidzeme