Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.
Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
306 Kačupes senkapi (Bābu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Vīksnas pagasts;
pie Kačupes kapsētas un Pintuļiem
Latgale
305 Derdziņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Vīksnas pagasts;
pie Derdziņu kapsētas un Andžiem
Latgale
304 Kauguru kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Vīksnas pagasts, Makšinava;
Kupravas - Vīksnas lielceļa labajā pusē
Latgale
303 Aizezeres senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Vīksnas pagasts, Aizezere;
Latgale
302 Viļakas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Viļaka, Abrenes iela 17;
Latgale
301 Viļakas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Viļaka;
Viļakas ezera salā
Latgale
300 Lavošnieku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Vecumu pagasts, Lavošnieki;
Latgale
299 Ezersalas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Vectilžas pagasts;
pie Ezersalām
Latgale
298 Jaunlemesnieku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Tilžas pagasts;
pie Jaunlemesniekiem
Latgale
297 Ķeibenieku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Tilžas pagasta Ķeibeniekiem
Latgale
296 Doņikavas senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Tilžas pagasts;
Doņikavā
Latgale
295 Vedeniešu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Susāju pagasts, Vēdenieši;
Vedas upes kreisajā krastā
Latgale
294 Tepenīcas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes Viļakas novads, Susāju pagasts, Tepenīca;
pie karjera
Latgale
293 Aizstirnes senkapi (Vecie kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
starp Aizstirni un Mazezeriņu
Latgale
292 Vēžu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Vēžiem
Latgale
291 Mašķu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Mašķiem
Latgale
290 Čušļu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Čušļu kapsētas
Latgale
289 Dzirnavsalas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes Rugāju novads, Rugāju pagasts, Mieriņi;
Pededzes vecupes labajā krastā, Dzirnavsalas rajonā
Latgale
288 Melnolīdumu viduslaiku kapsēta (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts, Melnlīdumi;
Vārnienas upes krastā
Latgale
287 Medņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts, Medņi;
pie Vārnienas upes tilta
Latgale
286 Sūra apmetne Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
Bolupes labajā krastā pie Sūra attekas
Latgale
285 Slotukalna senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts;
starp Slotukalnu un Olūtavu
Latgale
284 Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts) Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts;
starp Kangariem un Kozlovu
Latgale
283 Karaļa kaps - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts;
starp Kangariem un Kozlovu
Latgale
282 Skandīnes senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts, Skandīne;
Latgale
281 Raču Raganu kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts, Rači;
pie Līdumniekiem
Latgale
280 Aizgalīnes senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts;
pie Aizgalīnes kapsētas
Latgale
279 Medņevas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts, Medņeva;
Latgale
278 Medņevas senkapi (Stepu kalns, Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts, Medņeva;
Latgale
277 Loginu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts;
pie Šķilbēnu pagasta Loginiem
Latgale
276 Lašku senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts, Lāški;
Latgale
275 Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts, Kangari;
1 km uz D no Kangaru centra
Latgale
274 Baznīcas vieta - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts, Kangari;
pie kapsētas
Latgale
273 Brontu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Viļakas novads, Medņevas pagasts, Bronti;
Latgale
272 Skubinovas viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rugāju novads, Lazdukalna pagasts;
Skubinovā pie bij. pienotavas
Latgale
271 Piestiņas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Lazdukalna pagasts;
Piestiņas vecupes kreisajā krastā, 2,5 km lejpus Osas
Latgale
270 Slaveitu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Lazdukalna pagasts;
pie Slaveišu (Slaveitu) kapsētas
Latgale
269 Lieparu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Lazdukalna pagasts;
pie Lieparu kapsētas
Latgale
268 Lagažas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Lazdukalna pagasts;
pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m no Lagažas upes ietekas Aiviekstē
Latgale
267 Pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Rugāju novads, Lazdukalna pagasts;
pie bij. Pilskalniem
Latgale