Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Valdnieka vārti
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6846 002 0101
Datējums: 19.gs. II ceturksnis
Atrašanās vieta: Ludzas novads, Briģu pagasts;
Reiku pareizticīgo baznīcā
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 13.05.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 27.04.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-99
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.05.2017
Statuss stājas spēkā: 13.05.2017
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Objekts nozīmīgs kā mākslinieciski pārliecinoši risināts pareizticīgo baznīcas iekārtas elements, kas izceļas ar vēlā klasicisma laikmetam raksturīgu formu veidojumu kvalitatīvā izpildījumā un raksturo vietējo sakrālās mākslas tradīciju daudzveidību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 13-1. punktā noteiktajiem kritērijiem tas iekļaujams valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6846 002 0101
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts