Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamās ēkas (2)
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 059 0059 001
0100 059 0059 002
Datējums: 19.gs. IV cet., 1873.
Atrašanās vieta: Rīga, Nometņu iela 33; Rīga, Nometņu iela 33A;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 10.05.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.04.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: 2.5-1-97
Iekļaušanas dokumenta Nr.: rīkojums
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 09.05.2017
Statuss stājas spēkā: 10.05.2017
Iekļaušanas pamatojums: Ēku oriģinālā substance praktiski saglabājusies pilnā apjomā un salīdzinoši labā saglabātības stāvoklī –arhitektoniskais veidols, daļēji fasāžu kompozīcija un apdare, plānojuma struktūra, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Esošā zemesgabala situācija pilnībā saglabājusi savu vēsturisko risinājumu, kas tapis racionālas sadzīviski saimnieciskās vides attīstības rezultātā. Abas ēkas izvietotas atstatu no ielas- viena attālāk, otra tuvāk. Abām veidoti priekšdārziņi (košumdārziņš). Aiz ēkām plešas pagalms, kurā atradās sakņu dārzs. Radusies vide, kas raksturo dzīvi pilsētā kā laukos, un tāda bija plaši sastopama Rīgas priekšpilsētās, gan Pārdaugavā, gan citur. Tā reti saglabājusies līdz mūsu dienām, tādejādi uztverama kā vērtība. Zemesgabala apbūve kopā ar apkārtējo vidi veido Pārdaugavai raksturīgu pilsētbūvniecisko situāciju, kurai ir sava neatkārtojama noskaņa, šarms un pievilcība. Apbūve gar ielu kārtojas visai brīvi – pie ietves un atstatu dziļāk pagalmā, tā mijas ar stādījumiem – krūmiem un kokiem. Starp ēkām pagalmos ved gan bruģēti, gan smilšu celiņi. Tas viss kopumā rada glezniecisku un sadzīviski intīmu gaisotni, kurā iespējams rast mieru no ikdienas steigas un trokšņa. Tāpēc minētā vieta Nometņu ielā 33 jāuzskata ne tikai kā arhitektoniski vērtīga, bet arī kā kultūrvēsturiski nozīmīga, sava laika sadzīvi raksturojoša liecība. (Teritorija atrodas tieši blakus valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklim- Pārdaugavas apbūves fragments (Nr.7443)) Objekts atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2. punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Abu ēku apjomu telpiskais risinājums pilsētvidē, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma elementi, oriģinālās vēsturiskās būvkonstrukcijas, kā arī apbūves vēsturiskie teritorijas labiekārtojuma principi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 17.02.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 10.05.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 059 0059 002
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 059 0059 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts