Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Skulptūru ansamblis
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8031 009 0074
Datējums: 1967.
Atrašanās vieta: Salaspils novads, Salaspils pagasts;
Salaspils memoriāls
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 08.04.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.03.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-70
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.04.2017
Statuss stājas spēkā: 08.04.2017
Iekļaušanas pamatojums: Salaspils memoriālā ansambļa skulptūras pieder pie izcilākajiem Latvijas monumentālās tēlniecības paraugiem. To kāpinātā monumentalitāte, skaldņotā, masīvā formveide, materiāls (veidņu betons) ar raupjo, neapstrādāto virsmu sniedz spilgtu priekšstatu par 20. gadsimta 50. – 70. gadu modernisma (brutālisma) stilistiskajām izpausmēm Latvijas mākslā. Vienlaikus skulptūras ir nozīmīgas kā starptautiska mēroga memoriālā ansambļa – arhitektūras un mākslas sintēzes parauga – sastāvdaļa. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.3. punkta un 7.2. un 8.2., 8.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Skulpturālā ansambļa vienotība un oriģinālais mākslinieciskais risinājums, materiāls (veidņu betons), virsmas faktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8031 009 0074
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts