Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Reiku pareizticīgo baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6846 002 0101
Datējums: 1857.
Atrašanās vieta: Ludzas novads, Briģu pagasts;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 13.05.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 27.04.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-100
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.05.2017
Statuss stājas spēkā: 13.05.2017
Iekļaušanas pamatojums: Baznīcai ir augsta autentiskuma pakāpe, ēka bez būtiskiem pārveidojumiem saglabājusies līdz mūsdienām- gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan plānojums. Objekts ir nozīmīgs Latgales sakrālās būvmākslas paraugs, tās oriģinālsubstances saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai. Reiku pareizticīgo baznīca ar tipoloģiski un funkcionāli atbilstošu plānojumu un telpisko veidolu celta pareizticīgo draudzes vajadzībām un oriģinālajai lietošanai paredzētajā veidā tiek izmantota līdz pat mūsdienām. Tā ir viena no vecākajām pareizticīgo koka baznīcām Latgalē . Objekts atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2. punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, saglabājies vēsturiskais interjers.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 16.12.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 13.05.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6846 002 0101
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts