Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Direktora māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9417 001 3109 040
Datējums: 1904.–1906.
Atrašanās vieta: Valmieras novads, Strenči, Valkas iela 11A
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 08.02.2020
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.01.2020
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-13
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.02.2020
Statuss stājas spēkā: 08.02.2020
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2020/27.6
Iekļaušanas pamatojums: Strenču slimnīcas direktora māja pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, dekoratīvo apdari, lielā mērā būvgaldniecības izstrādājumus, būvdetaļas, plānojuma struktūru. Ēkā ir saglabājušās divas mākslinieciski augstvērtīgas krāsnis- 20.gadsimta sākuma dekoratīvās mākslas paraugi, kas sniedz priekšstatu par laikmetam raksturīgo jūgendstila stilistiku, tā ornamentu, dekoratīvajiem motīviem, kā arī jūgendstila keramikā popularitāti ieguvušo lustras glazūras tehniku. Būve ir sava laika ievērojama arhitekta autordarbs, augstvērtīgs attiecīgā laikmeta arhitektūras paraugs raksturīgajā tā sauktajā „ķieģeļu eklektisma„ stilā. Kopējā ēkas arhitektūras un apdares risinājuma kvalitāte, kā arī oriģinālsubstances saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa kritērijiem. Direktora māja kopā ar pārējām slimnīcas būvēm veido autentisku, tipoloģiski retu būvju ansambli ar augstu ainavisku, arhitektonisku un kultūrvēsturisku vērtību. Komplekss ir labi saglabājusies, nozīmīga Latvijas valsts Vidzemes reģiona attīstības liecība, kas atspoguļo tam laikam ļoti progresīvu pieeju šāda tipa slimnīcu teritoriju attīstības principam. Šis apstāklis būtiski paaugstina gan šīs vietas, gan konkrētās ēkas nozīmību un padara tās saglabāšanu ļoti aktuālu. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2. punkta un 7.3. punkta prasībām.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Būves telpiskais risinājums ainavā. Celtnes telpiskais izveidojums. Plānojuma struktūra. Konstrukcijas. Fasāžu dekoratīvā apdare. Būvelementi. Logailu un durvju ailu aizpildījumi. Būvgaldniecības izstrādājumi. Kāpņu izveidojums un apdare. Apkures sistēma, tās elementi (divu krāšņu oriģinālais konstruktīvais un dekoratīvais risinājums, oriģinālais materiāls un virsmas apdare (lustras glazūra)).
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Direktora māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 9417 001 3109 040
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Kadastra nr. netika atrasts
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts