Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Birkineļu luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4460 006 0128 001
Datējums: 1830.
Atrašanās vieta: Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts;
Birkineļu kapsēta
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 19.04.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.04.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-82
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.04.2017
Statuss stājas spēkā: 19.04.2017
Iekļaušanas pamatojums: Birkineļu luterāņu baznīcas ēka ir saglabājusi oriģinālo arhitektonisko veidolu, fasāžu kompozīciju un daļēji apdari. Saglabājusies plānojuma pamatsruktūra. Objekts ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis; vērtīgs Latgales sakrālās būvmākslas paraugs, kas pārstāv sakrālo mūra arhitektūru, kam raksturīgs konservatīvisms un saistība ar Kurzemei iezīmīgām viduslaiku un baroka arhitektūrā iedibinātām baznīcas celtniecības tradīcijām. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2. punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un saglabājusies apdare, plānojuma pamatstruktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 18.10.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 19.04.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4460 006 0128 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto