Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kundu senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6292 006 0215
Datējums: 8.-10.gs.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
pie Turlavas (Kundu) pilskalna
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 03.03.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 17.02.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-43
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 02.03.2017
Statuss stājas spēkā: 03.03.2017
Iekļaušanas pamatojums: Kundu senkapu arheoloģiskais materiāls ir nozīmīgs Latvijas senākās vēstures avots par Rietumlatvijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī etnisko procesu norisi šajā teritorijā vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā. Senkapiem ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme un tie atbilst 26.08.2003. MK noteikumu Nr. 474 6.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem kā valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Reljefs, ugunskapu izvietojums, to struktūra, kas ietver saglabājušās liecības par senajiem apbedījumiem – kalcinētus kaulus, ogles u.c., kā arī kapu inventārs, tai skaitā arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 08.11.2016
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 08.11.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 03.03.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6292 006 0215
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts