Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Lielsatiķu muižas kapliča
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8452 001 0119
Datējums: 19.gs. I.p.
Atrašanās vieta: Brocēnu novads, Gaiķu pagasts;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 13.05.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 27.04.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-101
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.05.2017
Statuss stājas spēkā: 13.05.2017
Iekļaušanas pamatojums: Kapliča pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu, galvenās fasādes arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojumu. Celtne ir arhitektoniski īpatnēja, vērtīgs klasicisma piemērs. Tā ir reģionam kultūrvēsturiski nozīmīga, vērtīga arī kā Kurzemes muižniecības tradīciju mantojuma sastāvdaļa. Objekts iekļaujams Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums, galvenās fasādes arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 05.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 13.05.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8452 001 0119
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto