Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Višķu katoļu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4498 005 0462 010
Datējums: 1908.-1925.
Atrašanās vieta: Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Višķi, Krāslavas iela 2A;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 30.05.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 18.05.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-115
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 29.05.2017
Statuss stājas spēkā: 30.05.2017
Iekļaušanas pamatojums: Objekts ir vērtīgs sakrālās būvmākslas paraugs. Reģionam nozīmīgs eklektisma stila piemērs, kam ir autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare un būvdetaļas. Lielā mērā saglabājies oriģinālais, pakāpeniski veidojies interjers. Baznīca izceļas ar augstvērtīgu un interesantu arhitektoniski telpisko risinājumu. Tās apjoms kopā ar žogu un vārtiem, iekļaujoties gleznainajā apkārtējā dabas vidē, veido izteiksmīgu ainavisku ansambli. Višķu katoļu baznīca ir Latgales reģionam izcili nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 7.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, plānojums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 19.08.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 30.05.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4498 005 0462 010
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts