Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Apgabala tiesas nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 036 0070 001
Datējums: 1889.–1891.
Atrašanās vieta: Liepāja, Rožu iela 6;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 25.10.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 10.10.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-258
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.10.2016
Statuss stājas spēkā: 25.10.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objektu projektējis arhitekts Maks Pauls Berči (Bertschy). Objekta oriģinālā substance saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī – gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan interjera risinājumi, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Objekts ir raksturīga eklektisma stila liecība, ievērojama un plaši pazīstama arhitekta darbs. Ar savu monumentalitāti un vērienīgumu Objekts izceļas pilsētas apkārtējās vēsturiskās apbūves vidū. Objekta arhitektūras un interjera risinājuma kvalitāte, kā arī saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: Maks Pauls Berči
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, interjera arhitektoniski mākslinieciskais izveidojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 036 0070 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto