Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Liepājas teātris
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 033 0132 001
Datējums: 1912.–1914.
Atrašanās vieta: Liepāja, Teātra iela 4;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 25.10.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 10.10.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-255
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.10.2016
Statuss stājas spēkā: 25.10.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Projekta autori ir Drēzdenes arhitekti Viljams Losovs un Maksis Hanss Kīne. Objekta oriģinālā substance saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī – gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan interjera risinājums, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Objekta arhitektūras un interjera risinājuma kvalitāte, kā arī saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai. Objekts ir pazīstamu arhitektu autordarbs un augstvērtīgs stila piemērs. Objekts ir reta tipa celtne, kas celta kā teātris un saglabājusi sākotnējo funkciju līdz mūsdienām. Objekts ir neatņemama pilsētas vēsturiskās apbūves sastāvdaļa un Kurzemes reģionam izcili nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: Viljams Losovs, Maksis Hanss Kīne
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ārējais vizuālais tēls, apjoma telpiskā kompozīcija, interjera arhitektoniski mākslinieciskais izveidojums, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, vēsturiskie apgaismes ķermeņi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 033 0132 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto