Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 035 0008 001
Datējums: 20. gs. I p.
Atrašanās vieta: Liepāja, Dzintaru iela 16;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 22.12.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.12.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-290
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 21.12.2016
Statuss stājas spēkā: 22.12.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī saglabājusies Objekta jūgendstila oriģinālā substance – arhitektoniskais veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija un apdare, vērtīgi jūgendstila interjera risinājumi, kā arī būvdetaļas un būvgaldniecības izstrādājumi. Objekta arhitektūra ir augstvērtīgs stila paraugs, atspoguļo vietējo meistaru un amatnieku veikumu. Objekts ir Kurzemes reģionam izcili nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis, neatņemama Liepājas vēsturiskā centra sastāvdaļa, tās arhitektūras un interjera risinājuma kvalitāte, kā arī saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūras galvenie elementi, iekštelpu dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 035 0008 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto