Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ķīmijas laboratorijas telpas ar iekārtām un kolekciju
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 010 0097 001
Datējums: 1901.–1983.
Atrašanās vieta: Rīga, Kronvalda bulvāris 4;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 25.10.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 27.09.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-241
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.10.2016
Statuss stājas spēkā: 25.10.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 10. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objektā saglabājušās bijušā Rīgas Politehnikuma Ķīmijas fakultātes laboratorijas telpas un to autentiskais aprīkojums, kas saistīts ar zinātnes un izglītības vēsturi Latvijā un Eiropā, kā arī ievērojamu ķīmijas zinātnes darbinieku darbību. Papildus kultūrvēsturisko vērtību veido Objektā izvietotais ar ķīmijas zinātnes attīstību Latvijā saistītais Latvijas ķīmijas vēstures muzeja krājums.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Telpu vēsturiskais plānojums, autentiskās iekārtas un to fragmenti, laboratorijas aprīkojums, 20. gs. pirmās puses interjers un tā elementi, ar laboratoriskajiem pētījumiem saistītie priekšmeti.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 010 0097 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto