Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Īres nams ar veikaliem
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 009 0049 001
Datējums: 1898.
Atrašanās vieta: Rīga, Jēkaba iela 20/22;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 28.09.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.09.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-218
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 27.09.2016
Statuss stājas spēkā: 28.09.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts celts 1898.gadā pēc arhitekta Alfrēda Pīlemaņa projekta eklektisma stilā ar renesanses un klasicisma iezīmēm. Objekta ir viens no 19. gadsimta 80. gadu īres nama paraugiem ar bagātīgu fasādes dekoratīvi plastisko apdari. Objekts saglabājis māksliniecisko būvapjomu un fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, vēsturiskās būvkonstrukcijas un daļēji būvgaldniecības izstrādājumus. Saglabājusies plānojuma pamatstruktūra un vērtīga eklektisma interjera dekoratīvā apdare – kāpņu margas, apkures elementi, griestu rozetes, griestu ieloces. U.c. Objekts ir vērtīgs Vecrīgas eklektisma arhitektūras paraugs, tas veido vecpilsētai pilsētbūvnieciski nozīmīgo Jēkaba laukuma apbūves fronti, kā arī ir kvartāla stūra apbūves akcents.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: Alfrēds Pīlemanis
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Pašreizējā apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare, apkures elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 009 0049 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto