Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rundāles viduslaiku pils
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4076 003 0354
Datējums: 16.–17. gs.
Atrašanās vieta: Rundāles novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle;
"Rundāles pils", Rundāles pils muzeja teritorijā
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 07.09.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.08.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-208
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.09.2016
Statuss stājas spēkā: 07.09.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 6.2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir nozīmīgs 16.–17. gadsimta Latvijas vēstures avots par vēsturisko procesu norisi Latvijas teritorijā, kā arī Livonijas ordeņpiļu būvniecības tradīcijām. Objektam ir izcila, zinātniska, izglītojoša un kultūrvēsturiska nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vietas reljefs, kultūrslānis, tā struktūra, saglabājušās viduslaiku pils mūru konstrukcijas un fortifikācijas elementi, būvdetaļas, arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 05.07.2016
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4076 003 0354
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto