Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Skasteru meža senkapi un bļodakmens
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4274 011 0265
Datējums: 2.–9. gs.
Atrašanās vieta: Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts;
Skasteru mežs
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 01.10.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 16.09.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-235
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 30.09.2016
Statuss stājas spēkā: 01.10.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 6.1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir Vidzemes reģionam raksturīgs arheoloģisko pieminekļu veids. Objekta arheoloģiskais materiāls ir nozīmīgs vēstures avots par Latvijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī etnisko procesu norisi agrajā un vidējā dzelzs laikmetā. Objektam ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Akmens krāvuma reljefs, struktūra, saglabājušās konstrukcijas, senie apbedījumi, atsevišķas liecības par tiem, kapu inventārs, tai skaitā arheoloģiskās senlietas, kā arī bļodakmens, ar virsmā mākslīgi veidotu iedobi, tā sākotnējā atrašanās vietā.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 05.07.2016
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 05.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 17.09.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4274 011 0265
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto