Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Bauskas Sv. Georgija pareizticīgo baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4001 001 0011 001
Datējums: 1881.
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Bauska, Uzvaras iela 5;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 07.09.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.08.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-206
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.09.2016
Statuss stājas spēkā: 07.09.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir nozīmīgs Zemgales sakrālās būvmākslas paraugs, vienīgā pareizticīgo baznīca Bauskas novadā, kuras celtniecība saistīta ar Krievijas impērijas rusifikācijas politiku 19. gadsimta beigās. Objekta projekta autors ir viens no ievērojamākajiem latviešu arhitektiem – Jānis Frīdrihs Baumanis, kas attiecīgajā periodā projektējis daudzas pareizticīgo baznīcas. Objekta oriģinālā substance saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī – gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan būvkonstrukcijas un būvdaļas. Objekts ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis, tās arhitektūras un interjera risinājuma kvalitāte, kā arī orģinālsubstances saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: J.F.Baumanis
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare un iekārtas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 18.12.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 07.09.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4001 001 0011 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts