Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kapa piemineklis Ceru ģimenei
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5601 002 1216
Datējums: 1936.
Atrašanās vieta: Jēkabpils, Kapu iela 2;
Jēkabpils pilsētas kapos
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 23.07.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.07.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-185
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.07.2016
Statuss stājas spēkā: 23.07.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 13.2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir nozīmīgs kā 20. gadsimta trīsdesmito gadu memoriālās tēlniecības paraugs, kas labi raksturo nacionālā stila meklējumus un mākslinieka Jūlija Madernieka rokrakstu. Tas ir viens no nedaudzajiem pēc mākslinieka meta darinātajiem kapa pieminekļiem, kas Latvijā saglabājušies. Piemineklis sniedz liecības arī par kvalitatīvu nozīmīgas akmeņkaļu darbnīcas veikumu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: Jūlijs Madernieks
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Oriģināls akmens tēlniecības objekts, stēla, pamatne, akmens bloki, soliņi, materiāls, virsmas apdare, dekoratīvais risinājums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5601 002 1216
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto