Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Jonužu viduslaiku kapsēta
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3274 005 0012
Datējums: 17.–18. gs.
Atrašanās vieta: Aizkraukles novads, Pilskalnes pagasts;
pie Jonužiem
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010203
Statuss stājies spēkā: 05.07.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 20.06.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-151
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 04.07.2016
Statuss stājas spēkā: 05.07.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 11.1. punktā noteiktajam kritērijam. Objekta arheoloģiskais materiāls ir nozīmīgs vēstures avots par Latvijas teritorijas apdzīvotību viduslaikos, kā arī Latvijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru. Objektam ir zinātniska un kultūrvēsturiska nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vietas reljefs un zemes slāņu struktūra, senie apbedījumi un atsevišķas liecības par tiem, tai skaitā arheoloģiskās senlietas – kapu inventāra daļa.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 27.11.2015
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.11.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 05.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3274 005 0012
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts