Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dambīšu senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5490 006 0061
5490 006 0176
Datējums: Vidējais dzelzs laikmets, viduslaiki
Atrašanās vieta: Jelgavas novads, Vilces pagasts;
Pie Švīpiņiem (Dambīšiem)
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 15.06.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 08.06.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-148
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.06.2016
Statuss stājas spēkā: 15.06.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 6.1. punktā noteiktajam kritērijam. Objekta arheoloģiskais materiāls ir nozīmīgs vēstures avots par Latvijas teritorijas apdzīvotību dzelzs laikmetā un viduslaikos, Latvijas dzelzs laikmeta un viduslaiku materiālo un garīgo kultūru, kā arī etnisko procesu norisi Zemgales teritorijā. Objektam ir zinātniska un kultūrvēsturiska nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vietas reljefs un zemes slāņu struktūra, tai skaitā saglabājušās liecības par senajiem apbedījumiem, kā arī arheoloģiskās senlietas – kapu inventārs.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 09.06.2015
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 09.06.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 15.06.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5490 006 0176
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5490 006 0061
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts