Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kafejnīca un restorāns "Sēnīte"
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8064 002 0048 001
Datējums: 1967.
Atrašanās vieta: Inčukalna novads, Inčukalna pagasts;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 25.10.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 10.10.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-254
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.10.2016
Statuss stājas spēkā: 25.10.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir arhitektoniski augstvērtīgs, pilsētbūvnieciski un ainaviski ļoti nozīmīgs objekts pie viena no galvenajiem valsts autoceļiem Vidzemes šosejas trasē. Objekts ir viens no spilgtākajiem pēckara modernās arhitektūras un tehnoloģiju piemēriem, savam laikam pilnībā neordinārs un tehniski novatorisks projekts. Objekts iekļaujams Pieminekļu sarakstā kā nozīmīgs pagājušā gadsimta 60. gadu modernās arhitektūras paraugs – unikāla kupolveida ēka, pirmā sfēriskas dzelzsbetona čaulas konstrukcijas celtne Latvijā, kuras aizsardzība un saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts tautas interesēm.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Sākotnējā būvapjoma (bez vēlāko laiku nekvalitatīviem uzslāņojumiem), kas vērsti pret publisko ārtelpu dienvidrietumu un dienvidu pusē, telpiskais risinājums vidē.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 15.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.10.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8064 002 0048 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto