Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Virspilskunga tiesas nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6201 006 0074 001
Datējums: 18.gs. b., 19.gs. II cet.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 34;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 08.06.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 25.05.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-123
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.06.2016
Statuss stājas spēkā: 08.06.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 4.2. un 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir norādīts 1797. gada sastādītajā Kuldīgas pilsētas kartē. Objekts ir pilnībā saglabājis oriģinālo pamatbūvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju, apdari, oriģinālos būvmateriālus un būvelementus, saglabājusies plānojuma pamatstruktūra, kā arī liels skaits kultūrvēsturiski vērtīgu būvgaldniecības izstrādājumu (logi, durvis, kāpnes, grīdas, u.c.) un interjera apdares elementi, kas ietver sevī būtiskas sava laika liecības. Objektam ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe (pēc Kuldīgas vēsturiskā centra apbūves inventarizācijas datiem – apjoms un jumta forma – 100%, apdare – 85%, dekors un detaļas – 85%, būvgaldniecība – 50%). Objekta arhitektoniski izteiksmīgais apjoms Alekšupītes krasta apbūvē ir neatņemama Kuldīgas centra pilsētainavas sastāvdaļa. Sākotnējās funkcijas dēļ tipoloģiski unikāls Objekts, vērtīgs kā nozīmīga kultūrvēsturiska liecība par Kurzemes iedzīvotāju saimniecisko un sabiedrisko dzīvi 18.gs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, saglabājušies vēsturiskā interjera dekoratīvās apdares fragmenti.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 006 0074 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts