Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Malnavas muižas klēts
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6868 009 0550 008
Datējums: 19.gs. I p.
Atrašanās vieta: Ludzas novads, Malnavas pagasts, Malnava, Kļavu iela 17;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 25.10.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.09.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-248
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.10.2016
Statuss stājas spēkā: 25.10.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir rets un labi saglabājies 19. gadsimta pirmās puses klasicisma stilā būvētas muižas saimniecības ēkas – klēts – piemērs, kuram ir pilnībā autentisks būvapjoms, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare, būvmateriāli un būvdetaļas, kā arī klēts vienas daļas vēsturiskā iekštelpu apdare. Objektam ir savdabīgs un rets apjoma telpiskais risinājums ar bagātīgu arhitektūras formu un apdares detaļu pielietojumu. Klēts ir neatņemama Malnavas muižas apbūves kultūrainavas sastāvdaļa, vērtīgs klasicisma stila piemērs. Klēts ir Latgales reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 05.05.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.10.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6868 009 0550 008
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts