Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Piemineklis Neibādes kūrorta dibinātājam Karlam fon Reiternam
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8013 002 0030
Datējums: 1877.
Atrašanās vieta: Saulkrastu novads, Saulkrasti, Ainažu iela 42A;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 23.07.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.07.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-178
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.07.2016
Statuss stājas spēkā: 23.07.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 13.1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir mākslinieciski vērtīgs darbs, kas parāda klasicisma stilistikas apvienojumu ar romantisma idejām Latvijas 19. gadsimta mākslā. Objekts darināts klasicismam raksturīgās formās, romantisma uzskatiem atbilstošā kapa pieminekļa veidā kā pateicības jūtu izpausme un vienlaikus sēras par ievērojama cilvēka zaudējumu. Objekts ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Pieminekļa mākslinieciski dekoratīvais risinājums, oriģinālais materiāls un virsmas apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 08.04.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8013 002 0030
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto