Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Salaspils memoriālais ansamblis
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8031 009 0074
8031 009 0074 001
8031 009 0129
Datējums: 1967.
Atrašanās vieta: Salaspils novads, Salaspils pagasts;
Salaspils memoriāls
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 08.04.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.03.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-69
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.04.2017
Statuss stājas spēkā: 08.04.2017
Iekļaušanas pamatojums: Salaspils memoriālais ansamblis ir augstvērtīgs starptautiska mēroga un nozīmes 20. gadsimta 50. – 70. gadu modernisma (brutālisma) paraugs, arhitektoniski ainavisks ansamblis ar novatorisku materiālu izmantošanu un asimetrisku plānojumu, kā arī laikmetīgu tēlniecības un arhitektūras sintēzi ansambļa kompozicionālajā risinājumā. Tas ir viens no lielākajiem nacisma upuru piemiņas kompleksiem Eiropā. Memoriāls ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā – izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumā, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2. punkta un 7.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ansambļa plānojums un telpiskais risinājums ainavā, ansambli veidojošie arhitektoniskie un mākslinieciskie elementi – ieejas siena, svinīgo ceremoniju laukums, vainagu nolikšanas vieta, skulptūru ansamblis, piemiņas zīmes nometnes baraku vietās un ieslodzīto nošaušanas vietā; ansambli veidojošo elementu materiāls un virsmas apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 22.03.2017
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 08.04.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 10.04.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 3
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8031 009 0129
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8031 009 0074 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8031 009 0074
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto