Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Brantu muižas kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9448 004 0133 001
Datējums: 19. gs. v.
Atrašanās vieta: Smiltenes novads, Brantu pagasts;
"Brantu skola"
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 22.12.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.12.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-291
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 21.12.2016
Statuss stājas spēkā: 22.12.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekta arhitektoniski telpiskais un fasāžu dekoratīvais risinājums ir 19. gadsimta nelielu Vidzemes muižu arhitektūras liecība. Tas ir saglabājis vēsturisko būvapjomu, fasāžu māksliniecisko kompozīciju un apdares detaļas. Objekts ir vienīgā un kultūrvēsturiski nozīmīgākā liecība, kas ir labi saglabājusies no kādreizējās Brantu muižas apbūves un ir neatņemama labi uzturētas kultūrainavas sastāvdaļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums un tā veidola iesaiste tuvējā apkārtējā kultūrvēsturiskajā vidē, kura lielā mērā ir saglabājusi savu autentiskumu; fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums; iekštelpu vēsturiskā interjera apdares liecības un to detaļas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 22.12.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 9448 004 0133 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts