Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Adatu fabrika
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6201 009 0058 001
6201 009 0108
6201 009 0114 001
6201 009 0114 002
6201 009 0115 001
6201 009 0142
Datējums: 19. gs. vidus – 1991.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalpaka iela 1; Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 37; Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalpaka iela 4; Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalpaka iela 2; Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 39, Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalpaka iela
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 08.06.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 20.05.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-119
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.06.2016
Statuss stājas spēkā: 08.06.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 10. punktā noteiktajiem kritērijiem. Vēsturisko ēku komplekss, kas atrodas Kuldīgas vēsturiskā centra teritorijā, savu darbību sāka 1854. gadā kā Hiršmaņa adatu fabrika, kura savā nozarē ir vecākā ražotne Latvijā. Objekts ir ievērojama arhitektoniska vērtība un ir liecība pilsētas infrastruktūras dinamiskai attīstībai 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā. Objekts ir nacionāli nozīmīga notikumu vieta, kas atspoguļo Latvijas vēsturē ievērojamus pārmaiņu procesus un ir saistīta ar Latvijas valstiskuma veidošanās, atjaunošanas piemiņas saglabāšanu, vērtējama kā kultūras mantojuma vieta. 1935. gada 12. maijā skvērā Kalpaka ielā 2/4 (tagad Liepājas iela 39), Latviešu veco strēlnieku biedrības Kuldīgas nodaļa ielika pamatakmeni piemineklim par Latviju kritušajiem karavīriem, kurš līdz Otrajam pasaules karam netika realizēts. Barikāžu laikā, 1991. gada janvārī Kuldīgas pasta ēkā atradās Latvijas radio atbalsta punkts ārpus Rīgas, un Objekta sargāšanai bija izveidotas barikādes līdzīgi kā Rīgā un Liepājā. Objekts veido vienotu, no pārējās Kuldīgas centra atšķirīgu, apbūves kompleksu pilsētas vēsturiskā centra pilsētbūvnieciskajā struktūrā. Objektam piemīt funkcionāla, būvniecības hronoloģijas un stilistiski vērtīgas eklektisma arhitektūras vienotība. Esošās pārbūves raksturojamas kā kvalitatīvi uzslāņojumi. Kompleksam ir Latvijas mērogam unikāla kultūrvēsturiska un pilsētbūvnieciska nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēku komplekss ar tuvākās apkārtnes telpisko izveidojumu, materiālas un nemateriālas liecības par vēsturiskiem notikumiem. Apbūves kompleksa vēsturiskā struktūra, apbūvi veidojošo ēku Kalpaka ielā 4 un Liepājas ielā 37 esošo apjomu (ar vēlākiem uzslāņojumiem) telpiskais risinājums pilsētvidē, ēkas Kalpaka ielā 1 vēsturiskā apjoma ar atjaunotu sākotnējo jumta formu telpiskais risinājums pilsētvidē, visu ēku fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums. Ēkas Kalpaka ielā 1 plānojums, ēkas Kalpaka ielā 4 plānojuma struktūra un dažādu būvperiodu saglabājušies interjera elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 18.12.2015
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 6
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6201 009 0142
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 5
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6201 009 0108
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 009 0114 002
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 009 0114 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 009 0058 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 009 0115 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts