Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Balvu kultūras nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3801 002 0203 001
Datējums: 1954.
Atrašanās vieta: Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 61;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 07.09.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.08.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-207
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.09.2016
Statuss stājas spēkā: 07.09.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekta projektu izstrādājis arhitekts A. Aivars 1950.gadā, tā ekspluatācija uzsākta 1954. gadā. Objekts ir pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdari, oriģinālos būvmateriālus, sākotnējo plānojumu un daļēji interjera apdari. Objekts ir kultūrvēsturiski vērtīgs, kas atspoguļo pēckara perioda sabiedrisko būvju "sociālistiskā reālisma" arhitektūru.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: A.Aivars
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra, saglabājusies vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 05.02.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 07.09.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3801 002 0203 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto