Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rūjienas pilsētas valdes nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9615 001 1703 001
Datējums: 1935.–1936.
Atrašanās vieta: Valmieras novads, Rūjiena, Raiņa iela 3;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 01.10.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 16.09.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-232
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 30.09.2016
Statuss stājas spēkā: 01.10.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām. Ēkas būvapjoma monumentālā kompozīcija ar torni veido nozīmīgu pilsētbūvniecisku akcentu ielas apbūves frontē. Rūjienas valdes nams ir pazīstama arhitekta A.Klinklāva autordarbs, ēkas arhitektūra 20.gs. 30-to gadu nogalē ir iespaidojusi daudzu sabiedrisko ēku arhitektoniskos risinājumus visā Latvijā. Ēka pilnībā saglabājusi autentisku būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, galveno fasāžu apdari, būvgaldniecības izstrādājumus, oriģinālo plānojumu. Lielā mērā saglabājusies interjera apdare. Ēka reprezentē Latvijas Republikas 20.gs. 30-tajos gados būvēto sabiedrisko ēku arhitektūru.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: A. Klinklāvs
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ar vertikālo dominanti akcentētā apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija un oriģinālā dekoratīvā apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojuma struktūra, saglabājušies vēsturiskā interjera elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 02.06.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 03.10.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 9615 001 1703 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts