Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dziesmu svētku norises vieta Mežaparkā
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 095 0030
Datējums: 1955.
Atrašanās vieta: Rīga, Ostas prospekts 11;
Mežaparks
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 09.04.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.03.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-80
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 08.04.2016
Statuss stājas spēkā: 09.04.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 10. punktā noteiktajiem kritērijiem. Mežaparka mežu masīvā 1949. gadā tika ierīkots Kultūras un atpūtas parks. Laika periodā no 1954.–1955. gadam izbūvēja Lielo estrādi, kuru veidoja tā laika zināmie arhitekti V.Šņitņikovs, G.Irbīte un K.Dannenhirša. 1955. gadā Lielajā estrādē pirmo reizi norisinājās XII Vispārējie latviešu Dziesmu svētku (Padomju Latvijas III Dziesmu svētku) koncerts. Līdz 2016. gadam Lielajā estrādē ir norisinājušies 14 Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, 11 Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kā arī 8. Pasaules koru olimpiādes kopkoru koncerts. Objekts ir nacionāli nozīmīga notikumu norises vieta, kas atspoguļo un fiksē Latvijas kultūras nozīmīgākos notikumus. Objekts ir nozīmīgs arī kā Latvijas nacionālas valsts neatkarības atgūšanas vieta. Kultūras mantojuma vietā ir saglabājams tā vēsturiskais reljefs ar atbilstošu meža raksturu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: V.Šņitņikovs, G.Irbīte un K.Dannenhirša
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vieta, apkārtējais dabiskais reljefs, meža raksturs, materiālas un nemateriālas liecības par vēsturiskiem notikumiem.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 10.03.2016
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 10.03.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 09.04.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 095 0030
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts