Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Īres nams ar birojiem un veikaliem
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 020 0140 001
Datējums: 1928.
Atrašanās vieta: Rīga, Elizabetes iela 51;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 28.04.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.04.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-91
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 27.04.2016
Statuss stājas spēkā: 28.04.2016
Iekļaušanas pamatojums: bjekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir celts 1928. gadā pēc arhitekta Paula Mendelštama projekta kā īres nams ar birojiem un veikaliem. Objekts ir "kanonisks" funkcionālisma stila paraugs, viena no pirmajām modernās kustības celtnēm Rīgā. Objekts ir pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdari, oriģinālos būvmateriālus un daļēji būvelementus. Ir saglabājusies plānojuma pamatstruktūra. Objekts ir neatņemama Rīgas centra kultūrainavas sastāvdaļa, pilsētbūvnieciski nozīmīgs objekts, kas veido kvartāla stūra apbūves vizuālo akcentu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: P. Mandelštams
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvelementi, plānojuma pamatstruktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 020 0140 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto