Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Heimrāta māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 064 0354 001
Datējums: 1957.–1964.
Atrašanās vieta: Rīga, Morica iela 15C;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 22.03.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 09.03.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-57
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 21.03.2016
Statuss stājas spēkā: 22.03.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, plānojumu un sākotnējo interjera apdari. Kā pievienotā vērtība minama saglabājusies oriģinālā tehniskā projekta dokumentācija ar darba zīmējumiem. Tas ir ievērojamās latviešu arhitektes M. Staņas autordarbs, viena no tikai dažām viņas projektētajām privātmājām. Objekts ir Latvijas pēckara arhitektūrai ļoti agrīns (1957. gads) modernās savrupmājas piemērs, līdzvērtīgs attiecīgā laika rietumu modernās arhitektūras paraugiem. Vēlākajās gadu desmitgadēs šis racionālās arhitektūras stils plaši tiražēts Rīgas un Pierīgas privātmāju un vasarnīcu projektos. Ēkai ir augsta arhitektūras kvalitāte, kas izpaužas funkcionālā modernā plānojumā, būvapjomu kārtojuma proporcionalitātē un savdabīgā, elegantā apdares materiālu lietojuma kontrastā. Objektam ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe, tas ir precīzs sava laika arhitektūras atspoguļojums, unikāls Latvijas arhitektūrai un kultūrai kopumā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare, oriģinālā projekta dokumentācija.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 18.12.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 22.03.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 064 0354 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto