Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka, vēlāk slimnīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9615 005 2202 001
Datējums: 20.gs. s., 1939.
Atrašanās vieta: Rūjienas novads, Rūjiena, Valdemāra iela 26;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 16.07.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.07.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-165
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.07.2016
Statuss stājas spēkā: 16.07.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts celts kā dzīvojamā ēka, pēc Pirmā pasaules kara tajā atradusies slimnīca. 1939. gadā pēc inženiera A.Smilškalna projekta tiek uzsākti esošās ēkas pārbūves un jaunas piebūves darbi, pabeigti 1940. gadā. Objekts sastāv no vairākiem savstarpēji bloķētiem būvapjomiem. Objektā ir saglabājusies abu būvperiodu oriģinālā substance. Rūjienas novada pašvaldība uzsākusi darbus (izpēte, projektēšana) Objekta atjaunošanai. Objektam ir saglabājies oriģinālais vecākā korpusa fasāžu dekoratīvais risinājums. Objekts ir būtisks Rūjienas vēsturiskās kultūrainavas elements, tas labi iekļaujas Valdemāra ielas ainavā, ko pārsvarā veido vienstāva koka dzīvojamā apbūve.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Spjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija un dekoratīvā apdare, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 02.06.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 18.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 9615 005 2202 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto