Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Asaru senkapi II
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3642 014 0251
3642 014 0258
Datējums: 12.–15. gs.
Atrašanās vieta: Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Indzera ezera ZA krastā
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 26.01.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.01.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-17
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.01.2016
Statuss stājas spēkā: 26.01.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 6.1. punktā noteiktajam kritērijam. Objekta arheoloģiskais materiāls ir nozīmīgs vēstures avots par Latvijas teritorijas apdzīvotību, seno latgaļu materiālo un garīgo kultūru, kā arī etnisko procesu norisi Ziemeļaustrumu Latvijas teritorijā. Objektam ir zinātniska un kultūrvēsturiska nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Vietas reljefs un zemes slāņu struktūra, tai skaitā saglabājušās liecības par senajiem apbedījumiem, kā arī arheoloģiskās senlietas – kapu inventārs.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3642 014 0251
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3642 014 0258
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts