Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rendas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6280 007 0262
6280 007 0262 001
Datējums: 1786., 1887.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Rendas pagasts, Renda;
"Baznīca"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 28.09.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 31.08.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-211
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 27.09.2016
Statuss stājas spēkā: 28.09.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir nozīmīgs Kurzemes sakrālās būvmākslas paraugs, labi saglabājies vēlīnā klasicisma perioda sakrālo celtņu arhitektūras piemērs. Pilnībā saglabājies objekta oriģinālais būvapjoms, fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija un dekoratīvā apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas. Lielā mērā saglabājušies būvgaldniecības izstrādājumi un interjera dekoratīvā apdare. Objekts ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis, neatņemama kultūrainavas sastāvdaļa. Kopējā arhitektūras risinājuma kvalitāte, kā arī orģinālsubstances saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Baznīcas apjoma, laukakmens krāvuma žoga un mūra vārtu telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, izmantotās vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare un iekārtas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 23.10.2015
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 06.11.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 28.09.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6280 007 0262 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6280 007 0262
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto