Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Džūkstes – Lancenieku skola – A. Lerha-Puškaiša dzīves vieta
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9048 003 0217 001
9048 003 0217 002
Datējums: 1883.–1903.
Atrašanās vieta: Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Lancenieki;
"Lanciņu skola"
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 05.04.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.03.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-65
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 04.04.2016
Statuss stājas spēkā: 05.04.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 10. punktā noteiktajiem kritērijiem. Džūkstes Lancenieku skolā no 1883. gada līdz 1903. gadam par skolas pārzini strādāja skolotājs un folklorists A. Lerhis-Puškaitis (1859.–1903.), kurš bija ievērojams pedagogs un izcils latviešu folkloras vācējs un Džūkstes pagasta sabiedriskās dzīves veidotājs. 1881.–1882. gadā celtā skolas ēka un 1883. gadā skolas vajadzībām celtā saimniecības ēka ir saglabājušas sākotnējo veidolu un plānojumu. Tagadējā Džūkstes Pasaku muzejā apkopotas saglabājušās liecības par skolas darbību 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā un folklorista A. Lerha-Puškaiša dzīvi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Skolas ēkas veidols, plānojums un autentiskie konstrukciju un interjera elementi, oriģinālās uz skolas laiku attiecināmās iekārtas un priekšmeti; saimniecības ēkas veidols un autentiskie konstrukciju un interjera elementi; saglabājušies 19. gadsimta beigās veidotā dārza un apstādījumu elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 04.09.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 05.04.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 9048 003 0217 002
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 9048 003 0217 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts