Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Skolas ēka "Adamoviči"
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8872 007 0034 011
Datējums: 1821.–1975.
Atrašanās vieta: Talsu novads, Lībagu pagasts;
Mācītājmuiža, "Adamoviči"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010503
Statuss stājies spēkā: 12.03.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 23.02.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-44
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 11.03.2016
Statuss stājas spēkā: 12.03.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 15. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir viena no labāk saglabātajām 19. gadsimta pirmajā pusē celtajām pagasta – draudzes skolu ēkām Kurzemē un saistīta ar tautas izglītības vēsturi Talsu novadā, kā arī ievērojamā skolotāja un kultūras darbinieka J. Adamoviča darbību, līdz ar to tai ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Skolas ēkas veidols, plānojums, autentiskie konstrukciju un interjera elementi, oriģinālās 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma vēsturiskās substances.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 25.08.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 12.03.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8872 007 0034 011
Apgrūtinājuma kods 7314010503
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts