Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5601 002 2113 001
Datējums: 1808.
Atrašanās vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 125A;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 18.12.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 25.11.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-249
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.12.2015
Statuss stājas spēkā: 18.12.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Dzīvojamā ēka saglabājusi oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdari, vēsturiskās būvkonstrukcijas, daļēji būvgaldniecības izstrādājumus. Saglabājušies vēsturiskās iekštelpu apdares fragmenti. Ēka ir Jēkabpils pilsētas vēsturiskā centra neatņemama sastāvdaļa un veido autentisku senas apbūves fragmentu Brīvības ielā. Nams ir raksturīgs mazpilsētas 19. gs. sākuma dzīvojamās koka apbūves paraugs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, saglabājušās vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, saglabājušies vēsturiskās iekštelpu apdares fragmenti.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 5601 002 2113 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto