Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Aizsargu nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5601 002 2081 003
Datējums: 1935.–1936.
Atrašanās vieta: Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 3;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 21.11.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.11.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-240
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 20.11.2015
Statuss stājas spēkā: 21.11.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdari, oriģinālos būvmateriālus, lielā mērā būvgaldniecības izstrādājumus, daļēji sākotnējo plānojumu. Gandrīz pilnībā saglabājusies lielās zāles vēsturiskā interjera apdare. Objekts ir savdabīgs lokāla funkcionālisma stila arhitektūras piemērs attiecīgā laika Latvijas būvmākslā. Aizsargu nama ēka ir pilsētbūvnieciski nozīmīga, jo veido pilsētas centrālā laukuma apbūves fronti un ir neatņemama pilsētas vēsturiskā centra kultūrainavas sastāvdaļa. Tipoloģiski interesants objekts sākotnējās funkcijas dēļ, vērtīgs kā kultūrvēsturiska liecība par noteiktiem procesiem valsts dzīvē 20. gadsimta trīsdesmitajos gados.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, plānojuma pamatstruktūra, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, interjera dekoratīvā apdare zālē.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 5601 002 2081 003
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto