Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Tilti pār Alekšupīti (6)
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri:
Datējums: 17.gs., 19.gs. b., 20.gs.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga;
Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs (Raiņa ielā, Mucenieku ielā, Pasta ielā, Skolas ielā, pie Kalna ielas un Baznīcas ielā)
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 06.10.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.09.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-216
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 05.10.2015
Statuss stājas spēkā: 06.10.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objektu kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekti ir vecpilsētas ielu tīkla neatņemama sastāvdaļa un pilsētvides identitātes veidotāji, kas nodrošina vēsturisko pilsētas daļu savienojumu, veidojot noteiktu sistēmu ar kultūrvēsturisku un funkcionālu nozīmi. Tiltiem raksturīga eksponēta konstrukcija – gan ķieģeļu velves, gan monolītā ribotā dzelzsbetona plātne. Katrs tilts ir unikāls arhitektonisks veidojums, kas ataino konkrētā laika posma raksturīgos konstruktīvos paņēmienus un mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus šāda veida inženierbūvēs, ilustrējot materiālu, formas, apdares un dekoru tradicionālo lietojumu. Vēsturisko tiltu sistēma atklāj un papildina daudzveidīgo un piesātināto vecpilsētas vides raksturu, tai ir ļoti augsta ainaviskā kvalitāte, par ko liecina mākslinieku vidū iemīļoti un par Kuldīgas ainavu ikonām kļuvuši skati. Dažādos laikos būvēto tiltu sistēma pār Alekšupīti, kā Latvijas mērogam unikāla pilsētbūvnieciska struktūra ar augstu kultūrvēsturisko un arhitektonisko nozīmi, atbilst valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusam.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Tiltu apjomu telpiskais risinājums pilsētainavā, to konstruktīvā sistēma, vēsturiskās konstrukcijas, vēsturiskie būvelementi un materiāli.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Tilti pār Alekšupīti (6)
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Tilti pār Alekšupīti (6)
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Tilti pār Alekšupīti (6)
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Tilti pār Alekšupīti (6)
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Tilti pār Alekšupīti (6)
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Tilti pār Alekšupīti (6)
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts