Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka un noliktava
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6405 007 0074 001
6405 007 0074 002
Datējums: 18.gs., 19.gs. I cet., 19.gs. 40.g.
Atrašanās vieta: Aizputes novads, Aizpute, Atmodas iela 9;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 06.10.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.09.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-212
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 05.10.2015
Statuss stājas spēkā: 06.10.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Dzīvojamajai ēkai ir saglabājies vēsturiskais būvapjoms, kas veidojies vairākos būvperiodos, sākot no 18. gadsimta. Saglabājusies attiecīgo būvperiodu fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija un dekoratīvā apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un lielā mērā būvgaldniecības izstrādājumi – logi, durvis, apdares detaļas. Saglabājies ēkas pamatplānojums un interjera dekoratīvās apdares fragmenti, kas sniedz nozīmīgu informāciju par interjera attīstības vēsturi. Kopā ar pilnīgi saglabājušos noliktavas ēku pagalmā (kas ir reģiona būvvēstures paraugs un vienīgā šāda veida celtne Aizputē), dzīvojamā ēka veido ļoti vērtīgu pilsētas vēsturiskā centra apbūves fragmentu, kam ir ievērojama arhitektoniska, vēsturiska un zinātniska vērtība ne tikai Aizputes pilsētas, bet visas Latvijas teritorijas kontekstā. Dzīvojamā ēka atrodas pilsētbūvnieciski nozīmīgā vietā – divu vēsturisku ielu krustojumā un ir svarīgs pilsētainavu veidojošs elements.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjomu telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojuma struktūra, dzīvojamās ēkas vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka un noliktava
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6405 007 0074 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Dzīvojamā ēka un noliktava
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6405 007 0074 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto