Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Drustu luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4248 007 0189 001
Datējums: 1835.–1837.
Atrašanās vieta: Smiltenes novads, Drustu pagasts;
Drusti, Ozolu iela 7
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 27.10.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 14.10.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-228
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 26.10.2015
Statuss stājas spēkā: 27.10.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekta oriģinālā substance saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī ir gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan interjera risinājums un baznīcas iekārta, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Drustu luterāņu baznīca ir nozīmīgs Vidzemes sakrālās būvmākslas paraugs, labi saglabājies vēlīnā klasicisma perioda sakrālo celtņu arhitektūras piemērs. Tās arhitektūras un interjera risinājuma kvalitāte, kā arī oriģinālsubstances saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Objekta oriģinālā substance praktiski saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī – gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan interjera risinājums un baznīcas iekārta, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Drustu luterāņu baznīca ir nozīmīgs Vidzemes sakrālās būvmākslas paraugs, labi saglabājies vēlīnā klasicisma perioda sakrālo celtņu arhitektūras piemērs. Tās arhitektūras un interjera risinājuma kvalitāte, kā arī oriģinālsubstances saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 7.3. punkta prasībām.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Drustu luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4248 007 0189 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts