Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Obelisks "Krusta nesējs"
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7852 006 0442
Datējums: 1825.
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimaņi;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 26.11.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 17.11.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-244
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.11.2015
Statuss stājas spēkā: 26.11.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekts kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Obeliskam "Krusta nesējs" pilnībā saglabājies oriģinālais apjoms, arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija un dekoratīvā apdare. Pieminekļa "Krusta nesējs" pamatne ir vērtīga kā konkrētam reģionam raksturīga arhitektūra, kam kopā ar citiem sakrālajiem objektiem ap Feimaņu katoļu baznīcu (kapela, krucifiksa nojume) ir nozīmīga reģionāla, kultūrvēsturiska un ainaviska vērtība, kas vienlaikus atspoguļo arī attiecīgā laika vietējās būvniecības un amatniecības tradīcijas. Objekta saglabājamās vērtības: apjoma telpiskais risinājums ainavā, mākslinieciskais veidols ar apdari, materiāls.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, mākslinieciskais veidols ar apdari, materiāls.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.03.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 26.11.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7852 006 0442
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts