Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Degvielas uzpildes stacija
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7401 006 0468 002
Datējums: 1960.
Atrašanās vieta: Ogres novads, Ogre, Daugavpils iela 74;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 23.07.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.07.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-183
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.07.2016
Statuss stājas spēkā: 23.07.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts uzbūvēts (nodots ekspluatācijā) 1960. gada beigās. Objekts uzcelts pēc analoga 1959. gadā arhitektes Jutas Krusmegi (Juta Kruusimagi) Tallinā realizēta projekta (igauņu projektu piemērojot Latvijai kā tipveida risinājumu). Savam laikam gan tehniski, gan arhitektoniski inovatīvs risinājums brīvu plūdlīniju formās, kas savu arhitektonisko izteiksmīgumu un tēla aktualitāti saglabājis joprojām. Objekts ir spilgts pēckara modernās arhitektūras un tehnoloģijas piemērs, kad utilitāra (tehniska) objekta arhitektūra ir gan funkcionāla un askētiska, gan vienlaikus vizuāli ekspresīva un telpiski izteiksmīga. Objekts pilnībā saglabājis sākotnējo būvapjomu, oriģinālās būvkonstrukcijas un sākotnējo funkciju. Tas ir Pieminekļu sarakstam tipoloģiski interesants objekts. Objekts ir unikāla liecība par internacionālā stila introdukciju PSRS, kas raksturo PSRS izplatīto tendenci – progresīvos risinājumus, kas sevi apliecinājuši vienā padomju republikā, ātri ieviest arī citās. Papildus arguments centieniem saglabāt šo būvi ir fakts, ka, iespējams, šis ir vienīgais līdz mūsdienām saglabājies piemērs Baltijā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma (benzīntanka ēkas pamatapjoms, ieskaitot uz kolonnām balstīto nojumi), arhitektoniski telpiskais risinājums pilsētvidē, būves konstruktīvā sistēma, plānojuma princips, dizaina elements: uzraksts "Degviela".
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 17.06.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.07.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7401 006 0468 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts