Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Administratīvā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 057 0045 001
Datējums: 1976.
Atrašanās vieta: Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 06.10.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.09.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-217
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 05.10.2015
Statuss stājas spēkā: 06.10.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdari, oriģinālos būvmateriālus un būvelementus, sākotnējo plānojumu un interjera apdari. Nams ir pirmais vietējās darbaļaužu deputātu pārvaldes funkcijām īpaši projektētais komplekss Rīgā. Tipoloģiski interesanta celtne ar ārējam veidolam funkcionāli atbilstošu plānojumu, saglabājusi sākotnējo funkciju. Ēka ir izteiksmīgs padomju laika funkcionālā modernisma arhitektūras paraugs, kas attiecīgā laika masveida arhitektūras unifikācijā iezīmē projektēšanas individuālās ievirzes – plānojuma principu diferencēšana atkarībā no pasūtījuma, vietējām tradīcijām un izmantojot tā laika progresīvākos materiālus un tehniskās iespējas; arhitektūras formu un kompozīcijas paņēmienu daudzveidošanās, pielietojot saliekamo prefabricēto elementu un atsevišķu individuāli risinātu konstruktīvo mezglu kompozīcijas; laikmetīgās arhitektūras fasāžu dizaina un detaļu kultūras veidošana, interjeru mākslinieciskā līmeņa celšana, sintezējot internacionālā modernisma, vietējo tradīciju un dažādu lietišķās un monumentāli dekoratīvās mākslas nozaru uzkrāto pieredzi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, būvkonstrukcijas, plānojums, centrālās halles un kāpņu telpas interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.03.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 06.10.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Administratīvā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 057 0045 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts