Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Jaunās Sv. Ģertrūdes luterāņu baznīcas torņa pulkstenis ar mehānismu
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Kustams
Pieminekļa sastāva kadastri:
Datējums: 1903.–1906.
Atrašanās vieta: Rīga, Brīvības iela 119;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010403
Statuss stājies spēkā: 23.05.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 14.04.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-81
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.05.2015
Statuss stājas spēkā: 23.05.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 14. punktā noteiktajiem kritērijiem. Rīgas Jaunās Sv. Ģertrūdes luterāņu baznīcas torņa pulkstenis ir raksturīgs autentisks 19.–20. gs. mijas smalkmehānisms un amatniecības izstrādājums, kas ir nozīmīga būvē ievietota iekārta un saistīta ar amatniecības attīstības vēsturi Latvijā. Tai ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Torņa pulksteņa mehānismi un iekārtas, ārējās ciparnīcas un pulksteņa rādītāji.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 6649 - Jaunā Sv.Ģertrūdes luterāņu baznīca

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Jaunās Sv. Ģertrūdes luterāņu baznīcas torņa pulkstenis ar mehānismu
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto