Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Lapsu senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6272 008 0021
Datējums: 9./10.gs.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Padures pagasts;
"Lapsas"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 15.04.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 07.04.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-76
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.04.2015
Statuss stājas spēkā: 15.04.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 6.1. punktā noteiktajam kritērijam. Objekta arheoloģiskais materiāls ir nozīmīgs informācijas avots un raksturo Rietumlatvijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī etnisko procesu norisi šajā teritorijā vēlajā dzels laikmetā. Senkapiem ir zinātniska un kultūrvēsturiska nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ugunskapu izvietojums, to struktūra, kas ietver saglabājušās liecības par senajiem apbedījumiem – kalcinētus kaulus, ogles u.c., kā arī kapu inventārs, tai skaitā arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 07.10.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 07.10.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 15.04.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Lapsu senkapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6272 008 0021
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts