Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Andžu viduslaiku kapsēta
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6858 003 0048
Datējums: Viduslaiki/ jaunie laiki
Atrašanās vieta: Ludzas novads, Isnaudas pagasts, Andži;
"Sīļukalns", pie Sīļukalna mājām
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010203
Statuss stājies spēkā: 04.03.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 19.02.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-40
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 03.03.2015
Statuss stājas spēkā: 04.03.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 11.1.punktā noteiktajam kritērijam. Objekta arheoloģiskais materiāls ir nozīmīgs vēstures avots par Latvijas teritorijas apdzīvotību viduslaikos un jaunajos laikos, kā arī iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru. Atradumu vietai ir zinātniska un kultūrvēsturiska nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Reljefs un zemes slāņu struktūra, kas ietver apbedījumus un atsevišķas liecības par tiem, kā arī kapu inventārs, tai skaitā – arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 07.11.2013
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 07.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 04.03.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Andžu viduslaiku kapsēta
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6858 003 0048
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts